Tag

Phrasal Verb

TAG: Phrasal Verb

Phrasal Verb với UP

Có rất nhiều phrasal verb được tạo ra với giới từ Up, và dựa vào ý nghĩa của phrasal verb, có thể chia chúng thành bốn nhóm cơ bản.

Popular Tags

Latest posts